Jump to main content.


Pagpapaunlad ng Pagiging Abot-Kamay ng mga Serbisyo sa mga Taong may Limitadong Kakanyahan sa Ingles

Noong ika-11 ng Agosto 2000, pinirmahan ni Pangulong Clinton ang Executive Order (Kautusan ng Pangulo) 13166 (3 pp, 248K, Tungkol sa PDF) na pinamagatang, "Pagpapaunlad ng Pagiging Abot-Kamay ng mga Serbisyo sa mga Taong may Limitadong Kakanyahan sa Ingles." Ipinag-uutos ng Executive Order sa mga ahensiyang pederal na suriin ang mga serbisyong kanilang ipinagkakaloob, tukuyin ang ano mang pangangailangan sa mga serbisyo para sa mga taong may limitadong kakanyahan sa Ingles (LEP), at bumuo at magpatupad ng sistema para makapagdulot ng mga serbisyo, upang lubusang maging abot-kamay ang mga ito ng mga tao na LEP. Ipinag-uutos din ng Executive Order (Kautusan ng Pangulo) na magtrabaho ang mga ahensiyang pederal na nakatatanggap ng pederal na tulong pampinansiya, upang tiyakin na lubusan silang abot-kamay ng kanilang mga aplikante at mga pinagkakaloobang LEP.

Bilang pagsunod sa Kautusan ng Pangulo 13166, itinatalaga sa EPA ang: (1) pagsasagawa ng gabay sa Title VI upang magkaroon ng pangkalahatang balangkas para sa mga tumatanggap ng tulong pampinansiyang EPA, at nang sa gayon ay mailapat ito sa pagbubuo ng mga patakaran upang lubusang abot-kamay ito ng mga taong LEP na lumalahok sa kanlang mga programa at gawan; at (2) pagsasagawa at pagpapatupan ng isang planong internal Agency LEP kung saan magiging lubusang abot-kamay ng mga taong LEP ang mga programang EPA. Noong ika-25 ng Hunyo 2004, naglabas ang EPA Office of Civil Rights (Tanggapan ng mga Karapatang Sibil) ng isang Policy Guidance Document (Dokumentong Gabay sa Polisiya) na pinamagatang, "Guidance to Environmental Protection Agency Financial Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition Against National Origin Discrimination Affecting Limited English Proficient Persons (Gabay sa mga Tumatanggap ng Tulong Pampinansiya Mula sa Ahensiya para sa Proteksiyon ng Kapaligiran Hinggil Sa Titulo VI na Prohibisyon Laban sa Diskriminasyong Batay sa Pinagmulang Bansa na Naka-aapekto sa mga mga Taong May Limitadong Kaalaman sa Ingles)" para sa mga komentaryo ng publiko. Dahil walang mga natanggap na komentaryo, pinal na ang LEP Recipient Guidance (Gabay para sa mga Tumatanggap ng LEP) ng EPA. Kasalukuyan nang isinasaayos ng EPA ang borador ng internal na planong LEP nito.

Gabay at mga Materyal para sa EPA at mga Tumatanggap nito

Ang impormasyong ipinagkakaloob ng mga sumusunod na links ay nasa wikang Ingles lamang

Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa programang Title VI (Titulo VI), makipag-ugnay sa pamamagitan ng e-maail kay nieves-munoz.waleska@epa.gov


Local Navigation


Jump to main content.