Jump to main content.


RadioNews Logo

Radio Scripts - Hurricane PSA - Lead - Vietnamese - 11/10/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:30 secs

Homes built before 1978 are likely to contain lead-based paint. Lead is a toxic metal that causes many negative health effects, especially in young children. Disturbing materials containing lead-based paint may release lead dust into the air. If you suspect that debris in your home is contaminated with such paint, talk to public health authorities or specially trained contractors.

This message is from the U.S. Environmental Protection Agency

Chất Chì

Nhà cửa xây cất trước năm 1978 thường được sơn bởi loại sơn có pha chất chì. C hì là một kim loại rất độc, có thể gây nhiều tai hại cho sức khỏe, nhất là cho trẻ em . Cạo rửa các lớp sơn pha chì có thể làm cho bụi chì bay ra không khí. Nếu căn nhà của quí vị có chất sơn pha chì, trước khi sửa chữa nhà cửa, xin liên lạc ngay với cơ quan y tế địa phương và những thợ chuyên nghiệp để đươc hướng dẫn và giúp đỡ.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ .

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.