Jump to main content.


RadioNews Logo

Radio Scripts - Hurricane PSA - Private Wells and Flood Water - Vietnamese - 11/10/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:30 secs

Flood water can contaminate private wells. No public agency monitors the water quality inside these wells. That's the responsibility of the owner. Don’t use water from a flooded well for any purpose until you've talked with proper health authorities. Don’t turn on the pump and don't flush the well. You should have the well disinfected by a well contractor. Afterward, have the water sampled and tested to make sure it's safe. Just because it looks and smells safe, doesn’t mean it actually is. This message is from the U.S. Environmental Protection Agency.

Giếng của tư nhân và nước lụt

Nước lụt có thể làm ô nhiễm giếng của tư nhân. Chính phủ không có nhiệm vụ kiểm soát phẩm chất nước của các giếng này. Đó là bổn phận của chủ nhân. Không nên dùng nước nếu giếng bị lụt. Phải liên lạc với cơ quan y tế địa phương, tiểu bang hay nhân viên nông nghiệp để được hướng dẫn và giúp đỡ . Đừng mở máy bơm và không nên tự rửa giếng lấy mà phải nhờ người chuyên về giếng đến khử trùng. Sau đó đem mẫu nước đi thử nghiệm. Nước giếng có thể bị ô nhiễm mặc dù nước trong và không có mùi.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ .

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.