Jump to main content.


RadioNews Logo

RadioScripts - Hurricane PSA - Hazardous Waste - Vietnamese - 11/10/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:30 secs

en Español

Returning to hurricane-damaged homes and buildings? Be alert for leaking containers and household chemicals, such as caustic drain cleaners and chlorine bleach.

Keep children and pets away from leaking or spilled chemicals. Don't combine chemicals to avoid dangerous or violent reactions. Don't dump chemicals down storm sewers, drains or toilets. Don't burn household chemicals. Mark and set aside unbroken containers until they can be properly disposed of.

Hazardous waste collection sites are being set up. Look for signs where to go. From U.S. Environmental Protection Agency.

Đồ Phế Thải Nguy Hiểm

Khi trở về những căn nhà đã bị hư hại bởi bão lụt, phải chú ý đến những chai lọ bị nứt đang chảy giọt và thuốc hóa học dùng trong nhà, như thuốc thông ống nước và thuốc tẩy. Ðừng để trẻ em và gia súc đến gần nơi hóa chất đổ ra. Không được trộn chung thuốc với nhau. Không được đổ thuốc xuống ống cống, bồn nước hoặc cầu tiêu. Không được đốt những hóa chất dùng trong nhà. Viết nhãn hiệu rõ ràng và để riêng các chai lọ còn nguyên ra một nơi cho đến khi có thể liệng bỏ đúng cách.

Nhiều nơi thu nhận đồ phế thải nguy hiểm đang được thành lập. Hãy theo bảng chỉ dẫn để tìm ra nơi này

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ.

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.