Jump to main content.


RadioNews Logo

Radio Script - Hurricane Katrina Public Service Announcements
Gas Leaks - Vietnamese - 10/20/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:32

Bản tin trên đài phát thanh

 1. CÁC CHẤT KHÍ– 30 giây

Sau trận bão, nhiều khí độc và dễ nổ có thể còn tồn tại trong nhà.

Hãy mở tất cả các cửa sổ khi vào trong nhà. Nếu ngửi thấy mùi ga, hoặc nghe thấy hơi ga thoát ra thì đừng nên hút thuốc, bật lửa, mở công tắc điện, hoặc dùng điện thoại - kể cả điện thoại cầm tay.

Lập tức đi ra ngoài và đừng đóng cửa. Báo ngay trạm cứu hoả, và chỉ trở về nhà khi được thông báo là nơi đó đã an toàn.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ và Cơ Quan Bảo Vệ Phẩm Chất Môi Trường của Tiểu Bang Louisiana.


After the hurricane, gases and explosive vapors may still be present in many buildings. Open all windows when you enter a building. If you smell gas or hear gas escaping, don't smoke, light matches, operate electrical switches, or use telephone - including cell phone. Leave immediately with doors and windows open. Notify emergency authority, and don't return until they tell you it's safe. From U.S. Environmental Protection Agency and Louisiana Department of Environment Quality

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.