Jump to main content.


RadioNews Logo

Radio Script - Hurricane Katrina Public Service Announcements
Household Cleaners -Vietnamese - 10/20/05
Speaker: Tran Tran
Time: 00:36

Bản tin trên đài phát thanh

Sau cơn bão lụt, quý vị sẽ phải dùng thuốc rửa nhà, thuốc sát trùng và thuốc diệt gián sâu bọ để lau sạch nhà cửa. Phải cẩn thận khi dùng chúng.

Không được trộn chung hay dùng thuốc tẩy và thuốc a-mô-nhắc cùng một lúc với nhau vì hỗn hợp này có thể tạo ra hơi độc gây thương tích và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Phải theo đúng lời chỉ dẫn cách xử dụng thuốc ghi ngoài nhãn hiệu.

Lập tức gọi 1-800-222-1222 trong trường hợp bị ngộ độc.

Đây là bản tin của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ và Cơ Quan Bảo Vệ Phẩm Chất Môi Trường của Tiểu Bang Louisiana.


If you're cleaning up after the flood, you'll need to use cleaners, disinfectants, and pesticides. But you need to be careful. Don't mix bleach and ammonia or use them in combination since the mixture can produce toxic fumes and cause injury or even death. Read and follow instructions carefully. Call 1-800-222-1222 immediately in case of poisoning. From U.S. Environmental Protection Agency and Louisiana Department of Environment Quality.

Back to Radio News

Back to RadioNews

 


Local Navigation

Environmental Kids Club
Environmental Education for Kids


Jump to main content.