An official website of the United States government.

We've made some changes to EPA.gov. If the information you are looking for is not here, you may be able to find it on the EPA Web Archive or the January 19, 2017 Web Snapshot.

Bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)

[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]

Đây là một tình huống mới nổi, đang phát triển nhanh chóng và Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có sẵn, ngoài hướng dẫn cập nhật. Trang web này cung cấp các tài nguyên EPA chính về bệnh coronavirus (COVID-19).

(Thông tin có liên quan bằng tiếng Anh)

Thông Tin về Chất Khử Trùng

Vào ngày 29 tháng 1, năm 2020, EPA đã kích hoạt Hướng Dẫn Về Mầm Bệnh Vi-rút Mới Nổi Đối với Thuốc Trừ Sâu Kháng Khuẩn để đối phó với sự bùng phát của coronavirus (COVID-19).

Thông Tin Về Nước Uống và Nước Thải

EPA đang cung cấp thông tin về nước uống và nước thải để cho công chúng biết rõ ràng. Vi rút COVID-19 chưa được phát hiện trong các nguồn cung cấp nước uống. Dựa trên bằng chứng hiện tại, rủi ro đối với nguồn cung cấp nước là thấp.