An official website of the United States government.

Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19)

[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]

Sa se yon sitiyasyon k ap vale teren epi k ap evolye vit epi  Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi a pral bay dènye enfòmasyon yo lè yo vin disponib, an plis konsèy yo mete ajou yo. Sit entènèt sa a bay resous EPA kle sou maladi kowonaviris la (COVID-19).

(Enfòmasyon ki gen rapò ak li nan lang angle)

Avi Konsènan Soumisyon "Sou Papye" bay EPA Pandan Ijans Nasyonal COVID-19 LA 

Kesyon moun poze souvan sou Kowonaviris (COVID-19)

Enfòmasyon sou Dezenfektan yo

Nan dat 29 janvye 2020, EPA te aktivite  Konsèy sou Patojèn Viral ak Soti pou Ensektisid Kont Mikwòb yo pou reponn a epidemi kowonaviris (COVID-19) la. (an Angle)

Enfòmasyon sou Dlo Potab ak Dlo Ize

EPA ap bay enfòmasyon sou dlo pòtab ak dlo ize pou klarifye bagay yo pou piblik la. Yo pa te detekte viris COVID-19 la nan rezèv dlo pòtab yo. Selon prèv nou gen nan moman an, risk pou rezèv dlo yo ba.

Enfòmasyon sou lè andedan kay la