Ngày Thu Dọn Đồ Phế Thải Nguy Hiểm trong Nhà - Một Thí Dụ